วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553

Technology in education & Technology of education

ความหมายของเทคโนโลยีการศึกษา
ถ้ากล่าวถึงเทคโนโลยีการศึกษา หลายคนคงมีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษาไปในแนวทางที่แตกต่างกัน เช่น
- เทคโนโลยีการศึกษาหมายถึงการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ในการศึกษาเพื่อทำให้การจัดการศึกษาดีขึ้น
- เทคโนโลยีการศึกษาจะต้องมีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่สลับซับซ้อน จะต้องมีการใช้งบประมาณจำนวนมาก จะต้องเกี่ยวข้องกับเครื่องมือ อิเล็กทรอนิคส์
โดยความเป็นจริงแล้ว กรอบความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษานั้นมีการพัฒนามาโดยตลอด ในระยะแรกอาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีการศึกษามักมีภาพยึดติดอยู่กับอุปกรณ์หรือเครื่องมือเป็นส่วนใหญ่ แต่ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาความคิดตลอดจนมีการพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาเทคโนโลยีการศึกษามากขึ้น ทำให้แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษามีความเปลี่ยนแปลงไป โดยเน้นความสำคัญของวิธีระบบมากขึ้น แนวคิดเกี่ยวกับความหมายของเทคโนโลยีการศึกษาอาจแบ่งไดเป็น 2 แนวคิดหลัก ดังนี้
1. Technology in education (หรือ Tools technology)
Technology in education หมายถึงวิธีการต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการนำเสนอเนื้อหาสาระทางการศึกษาหรือการฝึกอบรม ได้แก่ โทรทัศน์ ห้องปฏิบัติการภาษา เครื่องฉายประเภทต่าง ๆ ( หรือที่เรียกว่า สื่อการสอน) หรือแม้กระทั่งสื่อสมัยใหม่ที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นของนักวิทยาศาสตร์ที่มีความมุ่งหมายของการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือดังกล่าวขึ้นเพื่อเอาชนะอุปสรรค ปัญหาในการสื่อสารของมนุษย์ ซึ่งผลจากการประดิษฐ์คิดค้นนั้นทำให้เกิดเครื่องมือหรืออุปกรณ์ หรือวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ มากมาย อาทิ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องขยายเสียง คอมพิวเตอร์และอื่นๆ อีกมากมาย แล้วต่อมานักการศึกษา หรือครู อาจารย์ต้องนำเอาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นเข้ามาใช้โนการเรียนการสอน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเมื่อนักวิทยาศาสตร์สามารถประดิษฐ์เครื่องมือต่างๆ ออกมาได้แล้ว นักการศึกษาก็มาพิจารณาว่าเครื่องมือดังกล่าวจะสามารถนำมาใช้ช่วยแก้ปัญหาตรงจุดใดของการศึกษาได้บ้าง ความคิดหรือความเข้าใจในความหมายของเทคโนโลยีทางการศึกษาในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกนัยหนึ่งว่าเทคโนโลยีในการศึกษา (Technology in education) (เปรื่อง กุมุท, 2520, หน้า 2)
อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และกายภาพซึ่งหมายถึงการประยุกต์ผลิตผลของวิทยาศาสตร์ อาทิ ชอล์ก กระดาษ ปากกา ฯลฯ และผลิตผลทางวิศวกรรม อาทิ เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องบันทึกภาพโทรทัศน์ ฯลฯ มาใช้ในการเรียนรู้ของนักเขียนเป็นกลุ่มใหญ่ การพิจารณาสื่อการสอนจึงมักไม่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ดังนั้น ทำให้บทบาทของเทคโนโลยีทางการศึกษา ต่อการศึกษาแคบลงไปเพียงแค่วัสดุอุปกรณ์ แต่ไม่เน้นวิธีการหรือปฏิกิริยาสัมพันธ์อื่นๆ (มนตรี แย้มกสิกร, 2547, หน้า 32 อ้างอิงจาก ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2523, หน้า 17)
2. Technology of education Technology of education (หรือ System technology)
Technology of education หมายถึง เป็นการนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ อักทั้งวัสดุ และวิธีการมาผสมผสานกัน เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สาขาวิชานี้ได้กล่าวถึงการนำเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ อีกทั้งบรรดาวัสดุ และวิธีการมาผสมผสานกัน เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวมีจุดประสงค์หลายประการด้วยกัน เช่น
- เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพของการเรียน และผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้
- ลดเวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ให้น้อยลง
- เพิ่มประสิทธิภาพของผู้สอนให้มีความสามารถต่อการสอนผู้เรียนที่มีปริมาณมากขึ้นโดยที่ไม่ทำให้การเรียนรู้ด้อยคุณภาพลง
- ลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลง โดยไม่กระทบกระเทือนคุณภาพของการเรียน
เป้าหมายของเทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาที่ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง อุตสาหกรรม นั้น จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายดังนี้
1. ขยายขอบเขตของทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ ให้กว้างขวางออกไป โดยคำนึงถึง
1) คน กำหนดให้คนเป็นแหล่งทรัพยากรเรียนรู้ที่สำคัญ เช่น ครู ตำรวจ เกษตรกร
2) วัสดุเครื่องมือ ประเภทโสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งการใช้สื่อมวลชนเพื่อการศึกษาให้มากขึ้น
3) เทคนิคการสอน ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
4) สถานที่ต่าง ๆ ให้สามารถเป็นแหล่งประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น ไร่นา ทะเล องค์การรัฐบาล
2. เน้นการเรียนแบบเอกัตบุคคล โดยการจัดหาสื่อเพื่อสนองความต้องการ และ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. การนำวิธีวิเคราะห์ระบบการศึกษา โดยใช้การปฏิบัติหรือการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมาใช้ในการเรียนการสอน


ขอบคุณที่มาของข้อมูล
www.edu.nu.ac.th/wbi/355201/
http://pichet.111.kroobannok.com/1576
http://www.nrru.ac.th/preelearning/rungrot/page01008.asp
เปรื่อง กุมุท. (2520). เอกสารประกอบคำบรรยายวิชา การวิจัยและเทคโนโลยีทางการศึกษา.
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรมนตรี แย้มกสิกร. (2547). การวิจัยและทฤษฎีเทคโนโลยีการศึกษา. ชลบุรี: ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น